OFFICE

LLC «UKRAINIAN
FRESH-FROZEN PRODUCTS»
9 Sim′i Sosninykh Str., Kyiv,
03148, Ukraine
www.ufp.kiev.ua
hello@ufp.kiev.ua
Tel.: +380 67 816 7446
Tel.: +380 67 703 1510
Tel.: +380 67 538 1920

 

PRODUCTION

«MALYN FACTORY» LLC
54 Ivana Ogienka Str.,
Malyn, Zhytomyr region,
11603, Ukraine
www.ufp.kiev.ua
hello@ufp.kiev.ua
Tel.: +380 67 538 1920

LOGISTICS AND CARS SERVICE

TIR SERVICE RENAMAX
15 Prysadybna Str.,
Velyka Omelyana, Rivne region,
35360, Ukraine
www.renamax.com.ua
tir-service@renamax.com.ua
Тел.: +38 067480 00 11

EXPORT

LLC «UKRAINIAN
FRESH-FROZEN PRODUCTS»
9 Sim′i Sosninykh Str., Kyiv,
03148, Ukraine
www.ufp.kiev.ua
hello@ufp.kiev.ua
Tel.: +380 67 538 1920
Tel.: +380 67 703 1510

OFFICE

PRODUCTION, EXPORT

LOGISTICS AND CARS SERVICE